Esperanto

De Erfgoedbibliotheek ontving in 2016 een bibliotheek met 4.000 publicaties van de Vlaamse Esperantobond. Daarvoor bezat de Erfgoedbibliotheek al 444 titels in het Esperanto.

Kunsttaal

Esperanto is een internationale, kunstmatige taal ontworpen door de Poolse oogarts Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917). In 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto – ‘iemand die hoopt’ – een boek getiteld: La internacia lingvo – ‘de internationale taal’. De taal raakte bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg de naam Esperanto.

De Belgische officier Charles Lemaire (1863-1926) was de eerste promotor van het Esperanto in België. In 1898 verscheen zijn boek L’Esperanto. In 1902 richtte hij een eigen Esperanto-tijdschrift op, Belga Sonorilo.  Ook de Brugse uitgever Antoon Jozef Witteryck (1865-1934) was pionier van het Esperanto in België. Hij publiceerde een wekelijkse Esperanto-rubriek in het tijdschrift De Lusthof. Hij werkte mee aan Belga Sonorilo, Tra la Mondo, Belga Esperantisto en The British Esperantist.

Vlaamse Esperantobond

In 1978 werd de Vlaamse Esperantobond opgericht, de koepelorganisatie van Esperanto-verenigingen in Vlaanderen. De bond organiseert cursussen en evenementen en is uitgever van Esperanto-boeken, van het tijdschrift Monato en van het ledentijdschrift Horizontaal. Onlangs verhuisde de bond naar een nieuwe locatie, waar minder ruimte beschikbaar was voor de bibliotheekcollectie. Ongeveer 4.000 publicaties werden herbestemd naar de Erfgoedbibliotheek. De collectie bevat fictie en non-fictie, zowel origineel in het Esperanto als vertaald. De overgehevelde bibliotheek wordt momenteel gecatalogeerd. De stand van zaken is hier te volgen.

Voor de overheveling van deze collectie bezat de Erfgoedbibliotheek al 444 titels in Esperanto, met werk van bekende Vlaamse auteurs als Lode Baekelmans, Phil Bosmans, Ernest Claes, Hendrik Conscience, Herman De Coninck, Georges Eekhoud, Willem Elsschot, Guido Gezelle en Felix Timmermans. Daarbij bevindt zich ook oorspronkelijke Esperanto-literatuur van onder meer Frans van Dooren, Rik de Roover en Christian de Clerck. Ludwik L. Zamenhof is vertegenwoordigd met 86 titels. Van uitgeverij Witteryck bezat de Erfgoedbibliotheek al vier Esperanto-uitgaven en ook de uitgaven van de Vlaamse Esperantobond werden al opgevolgd.

In Vlaanderen heeft – naast de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – enkel de Openbare Bibliotheek van Kortrijk een speciaal Esperantofonds

La traduko de la teksto ĉi supre vi bonvolu trovi tie ĉi.

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief